Kapcsolat    |    Kosár € 0,00    

 

Nemesfém kereskedelem Magyarországon:

GVS Hungary Kft.

1015 Budapest, Hattyú utca 14. 8. em.

Adószám: 25151213-2-41

MKEH-Nehiti engedély száma: PR 7644

 

 

Nemesfém kis és nagykereskedelem Ausztriában:            Nemesfémek tárolása:

GVS Austria e.U.                                                       SOOS Gmbh  

FN 432921z (Bécsi Kereskedelmi Bíróság)                       FN 371831k (Bécsi Kereskedelmi Bíróság)

UID: ATU69200312                                                      UID: ATU66841224
       DE815540049

 

A GVS Bullion Group cégcsoport központja:

                         Ausztria, 1200 Bécs 

                    Millennium-City Irodaház

                    Handelskai 94, 4. Lépcső / 5. szint

                    
                    Tel.: +43 / 1 / 33 050 33

    Általános Szerződési Feltételek

 

Mely a GVS Hungary Kft, Székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. 8. em. Adószáma: 25151213-2-41 továbbiakban mint Szolgáltató által kínált nemesfém kereskedelmi tevékenység feltételeit szabályozza.

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan, a nemesfém termékekre vonatkozó kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatón keresztül történik.

II. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti adásvétel kétirányú lehet. Megrendelő vagy vásárlást, azaz a Szolgáltatótól feléje irányuló értékesítést, vagy eladást, azaz a Szolgáltató általi visszavásárlást - a továbbiakban együttesen megrendelést -kezdeményezhet a Szolgáltató felé.

II.1. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti megrendelését a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházon keresztül, telefonon vagy személyesen juttathatja el Szolgáltatóhoz.

II.2. A kiválasztott termék mellett feltüntetett ár a tényleges vételár. Ezt az árat a Szolgáltató a Megrendelő felé kiküldött visszaigazolásában feltünteti. Az arany termékeket (ÁFA, jutalékok stb.) nem terhelik, míg minden más nemesfém termékeket 27 % általános forgalmi adó terhel.

 Az árak naponta többszöri változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja, tekintettel a nemesfémek világpiaci árváltozásaira.

II.3. Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően már nem jogosult a megrendeléstől elállni.

A 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29§  szerint:

29§ (1)A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20§ szerinti elállási jogát olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállakozás által nem befolyásolható, a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 Ha a visszaigazoláson Szolgáltató a II.5. pont szerint lényeges, legalább 4%-ot meghaladó árváltozást eszközölt, úgy, hogy erről előzetesen nem értesítette Megrendelőt, akkor Megrendelő a kézhezvételtől számított egy órán belül jogosult az ügylettől elállni.

Természetesen egy ellentétes ügylet kezdeményezése mindenkor lehetséges a Szolgáltató akkor aktuális árfolyamán.

II.4. Megrendelő nem jogosult a megrendelésétől elállni. Amennyiben a megrendeléstől számított 8 napon belül nem rendezi a megrendelt áru ellenértékét Szolgáltató felé, és eláll a megrendeléstől, akkor a megrendelt áru értékének 3%-át köteles Szolgáltató részére megfizetni.

 

II.5. A kereskedés, azaz a megrendelések fogadása, intézése minden nap 0 órától 24.00 óráig tart. Szolgáltató az adott munkanapon, 15 óráig érkező vételi megrendeléseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb aznap 17 óráig, a később érkező megrendeléseket a következő kereskedési nap 12 óráig, e-mailben  visszaigazolja. A visszavásárlási megrendelések esetén a megrendelés tényét és összegét visszaigazolja, mely csak az áru beérkezte és vizsgálata után lép érvénybe. A nyitvatartás időn túl érkező visszavásárlási megrendeléseket Szolgáltató a soron következő legelső kereskedési nap 12 óráig igazolja vissza. Szolgáltató a visszaigazolásban feltüntetett áron vállalja a megrendelt szolgáltatás teljesítését, de egy esetleges időközbeni nagymértékű árváltozást Szolgáltató jogosult érvényesíteni.

III.1. Szolgáltató az értékesítési megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja Megrendelőt az ügylet pontos ellenértékéről, elkülönítve az áru árát és a kért szállítási szolgáltatás árát. Megrendelő köteles a vételárat és a szolgáltatás díját az értesítés kézhezvételétől számított három napon belül átutalni Szolgáltató számlájára, vagy készpénzben rendezni.

III.2. Értékesítés esetén a teljes ellenértéknek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése után – Megrendelő kérésére – Szolgáltató értékcsomagban megküldi Megrendelőnek a megrendelt termékeket. Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, tartalmát tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Megrendelő az áruval együtt kapja meg a Szolgáltató végszámláját. Az áru átvétele a Szolgáltatónál személyesen is történhet.

III.3. Szolgáltató visszavásárlás esetén egyeztet Megrendelővel az áru felvételének időpontjáról. Az áru becsomagolása ekkor Megrendelő feladata. A Szolgáltató átvételi elismervény, ellenében az egyeztetett időpontban átveszi a becsomagolt árut Megrendelőtől. Szolgáltató a hozzá beérkező árut köteles átvételkor ellenőrizni. Ha akár minőségi, akár mennyiségi eltérést tapasztal a megrendeléshez képest, azonnal értesíti Megrendelőt.

III.4. Szolgáltató a visszavásárlási áru minőségi és mennyiségi átvétele után az előzetesen fixált áron teljesít kifizetést a Megrendelő felé.

III.5. Megrendelőnek lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a Szolgáltató ügyfélszolgálatán előzetesen egyeztetett időpontban személyesen intézze. Ekkor Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelés kellékei adott időpontban rendelkezésre álljanak. Az arany termékek átvételekor Megrendelő köteles azokat megvizsgálni. Az átvétellel Megrendelő elismeri, hogy a terméket megvizsgálta, és az legalább a rendelésben megjelölt tulajdonságokkal bír. Az átadást követően a minőségi kifogásnak helye nincs.

III.6. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Megrendelőnek átadott termék eredeti, aranyrúd esetében 999,9 ezrelék finomságú és a nemzetközi „Good Delivery” minősítéssel rendelkezik, aranyérme esetében a kibocsátó által vállalt finomsággal rendelkezik, ezüstrúd esetében 999 ezrelék finomságú. Szolgáltató törekszik arra, hogy minden megrendelést az adott termék mellett képpel is illusztrált termékkel elégítsen ki, de fenntartja a jogot arra, hogy ettől eltérjen legfeljebb a következők szerint:

Aranyrúd esetében mindenképp 999,9 ezrelék finomságú és a nemzetközi „Good Delivery” minősítéssel rendelkező terméket ad át, de a gyártó változhat.

Aranyérme esetében Szolgáltató nem kötelezi magát egy adott évi kibocsátás átadására, fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által megrendelt adott érme bármely évjáratához tartozó darabját adja át.

Ezüstrúd esetén mindenképp 999 ezrelék finomságú terméket ad át, de a gyártó változhat.

IV.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően ügyfél azonosítást végez. Ha a Megrendelő jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi.

V.2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató az alábbi esetekben köteles a Megrendelő átvilágítását elvégezni:

a.) 300.000 Ft-ot meghaladó egyszeri megrendelés esetén egyszerűsített adatfelvétel.

b.) 3.600.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű megrendelés teljesítése esetén, amely kiterjed azon korábbi megrendelésekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül a Megrendelő ugyanazon jogcímen ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot.

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor.

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

V.3. Szolgáltató az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:

a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,

c) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kér.

d) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

e) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, és a nyilvántartásba vétel megtörtént.

f) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

V.4. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a megrendelés végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató köteles megtagadni.

V.5. Amennyiben a Megrendelő, 2. pont szerintett rögzített adataiban változás áll be, úgy a Megrendelő a változásról – annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül – köteles a Szolgáltatót értesíteni.

VI.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyben foglaltak az irányadók.

VI.2. A garancia, illetve szavatosság érvényesítéséhez elengedhetetlen tartozék a megrendelést igazoló részletes számla, ennek megőrzése Megrendelő feladata.

VII.1. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Megrendelőt, hogy adataikat a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

VIII.1. A Szolgáltató szabadon, egyoldalúan módosíthatja a megrendelési és a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

VIII.2. Abban az esetben, ha Megrendelő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor Szolgáltató elállhat a Megrendelő megrendeléseinek teljesítésétől.

VIII.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.

VIII.4. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Megrendelő ajánlatának elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősséget kizárja.


Adatvédelem


1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Tudjuk, hogy milyen fontos a személyes adatok körültekintő kezelése, ezért cégünk nagy hangsúlyt helyez a hatályos törvények betartására.Személyes adatok alatt értjük például az ön nevét, címét, telefonszámát és születési dátumát. Ezen adatokat cégünknél egy meghatározott, vagy meghatározható személy kezeli, melyért személyesen felel.


2. A személyes adatok továbbitása, tárolása és védelme

Minden weboldalunkhoz való hozzáférés és a weboldalon tárolt fájlok minden lekérése naplózásra kerül. A következő adatok kerülnek naplózásra: A fájl neve, a hívás dátuma és ideje, az átvitt adatmennyiség, a sikeres letöltésről, a webböngészőről és a kérvényező tartományról szóló üzenet.Ezenkívül a kérelmező számítógépek IP-címei naplózódnak.A személyes adatokat csak akkor gyűjtjük, ha ezeket az információkat önként adják, pl. szerződés megkötésére.További személyes adatok csak akkor kerülnek rögzítésre, ha önként nyújtják be ezeket az információkat, például egy kérelem, egy szerződés megkötése vagy teljesítése során. Az adatátviteli, valamint a személyes adat titkosítási és hozzáférés-vezérlési rendszerek  a jogosulatlan hozzáférést a lehető legbiztosabb módon megakadályozzák. 

 

3. Hogyan történik a személyes adatok felhasználása és továbbítása? 

Ha személyi adatokat adott meg nekünk, ezeket csak a feltett kérdések megválaszolására a szerződések feldolgozására és az áru továbbítására használjuk fel. Személyes adatait harmadik félnek csak akkor adjuk át, ha ez a szerződés végrehajtásához szükséges és ha Ön ebbe korábban beleegyezett.

4. Felvilágostáshoz, adatmódosítsához és adatok törléséhez való jog

Az adatvédelmi törvény feltételei szerint Ön bármikor jogosult a tárolt adatok módosítására és törlésére. Ehhez lépjen kapcsolatba velünk írásban. 


5. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A cookie-k olyan apró fájlok, amelyeket a meglátogatott weboldal hoz létre, és adatokat tartalmaznak. Ezeket a látogatók számítógépén tárolják, és különböző funkciókhoz férhetnek hozzá.Az átmeneti cookie ideiglenesen tárolódik a látogató számítógépén, amikor meglátogatja a webhelyet. A cookie nem törlődik, amíg a látogató nem zárja be webböngészőjét. Tartós cookie marad a látogató számítógépén, amíg aktívan nem törli, még akkor is, ha a böngésző bezárásra került.

6. Google Analytics és Cookie-k: utalás a weboldal látogatójára

A GVS Austria e.U weboldala a Google Inc. internetes elemzési szolgáltatását használja a Google Inc. (a továbbiakban: Google) weboldalán.Cookie-kat és más technológiákat használunk annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan használják a látogatók a tartalmat, és hogyan javíthatunk honlapunkon. A cookie-kat a böngésző tárolja a számítógépen, és nem árt a számítógépnek, és nem tartalmaz vírusokat.A Google Analytics cookie-ja által létrehozott, a weboldal használatáról (beleértve az IP-címét) származó információkat az USA-ban lévő Google Inc. szerverére továbbítják és ott tárolják.A Google ezt az információt felhasználja annak értékelésére, hogy Ön használja a weboldalt, többek között azért, hogy internetes szolgáltatásokat nyújtson a weboldal tevékenységeiről. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, ha a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket a Google nevében feldolgozza. Ezenkívül időről időre harmadik felektől származó cookie-kat használnak a márka- és modellalkalmazások kezelésének optimalizálására. A kapott adatokat névtelenül tárolják. A cookie-k telepítését a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a webhely összes funkcióját. A weboldal használatával Ön beleegyezik a Google által gyűjtött adatok feldolgozásába.

7.Biztonsági figyelmeztetés

Elsődleges fontosságú a személyes adatainak védelme, ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy személyes adatait megőrizzük azáltal, hogy minden technikai és szervezeti lehetőséget kihasználjunk arra, hogy harmadik személy ezen adatokhoz ne férhessen hozzá. Amikor e-mailben kommunikálunk, nem tudjuk garantálni a teljes adatbiztonságot, ezért javasoljuk, hogy postai úton küldjön bizalmas információkat.


Részletes Shop Áttekintő: Shopunkban minden témát egy egyszerű klikkeléssel megtekinthet.
  
Itt a Münze Österreich aranytömbjeit  és aranyérméit tudja megvásárolni. Nagyon jó árakat kínálunk.

Az ezüstben még több potenciál rejlik. Minden árat megtalálhat itt.
A megnövekedett befektetői igényt kiszolgálandó immár platina értékesítésével is foglalkozunk.

Az impresszumban megtalálható bécsi üzletünk címe . Itt készpénzes vásárlásokat bonyolíthat le, megrendelt termékeit átveheti és a lebonyolítás részleteit is megbeszélheti. Ezenkívül ingyenes tanácsadásra is kaphat időpontot.
Kérjük, bízzon többéves tapasztalunkban, valamint megbízhatóságunkban.
 
Amennyiben a Münze Österreich valamely termékét kívánja eladni, itt láthatja felvásárlási árainkat.
Kizárólag a Münze Österreich termékei esetében van a legkisebb különbség a vásárlási és eladási ár között.

A felmerülő
szállítási költségek listáját itt találhatja meg.
Bécsi, bankoktól független és biztosított széfes tárolási lehetőségekről itt talál információkat.

Naponta több száz hír lát napvilágot. Ezek közül a legfontosabbakat a
NEWS menüpont alatt foglaltuk össze Önnek. Segítségünkkel gyorsan és egyszerűen láthatja át az aktuális helyzetet. Ismétlődő és azonos témájú híreket nem közlünk. 

Amennyiben kérdése van, kérjük használja Kapcsolat kérdőívünket.
Több éve tevékenykedünk a befektetési arany és tanácsadás területén. Részletes információt rólunk Service pont alatt talál.


Cégünk általános szerződési feltételei, azaz az ÁSZF rövid és tömör. Vásárlás esetén Ön mindezekkel egyet ért.

Itt jut vissza
kezdőlapunkra a shopba.

Legyen barátunk a
Facebook-on is!


GVS IRODÁK NEMESFÉMEK GVS AUSTRIA NEWS & MEDIA

GVS Bullion Group

Bécs (Központ)
Salzburg/Eugendorf
Graz/Seiersberg
Linz/Traun
Budapest
Frankfurt
Nemesfém értékesítés
Nemesfém felvásárlás
Vizsgálat
Nagy biztonságú értéktár
Kellékek boltja
Konzultáció
Rólunk
A vásárlás folyamata
Csomagküldés
Ritka földfémek
GVS Csapatunk
Jobs & Application
Hírek
GVS csoport felépítése
GVS Infosheet (EN)
GVS a médiában (DE)
Press Kit
aranykereskedes.hu
goldvorsorge.at
silbervorsorge.de
goldsilberankauf.at
goldsilvershop24.com
gvs-bullion.com
shop.gvs.bullion.com
rare-earths.com
ÁSZF Tárolási feltételek Impresszum Adatvédelem

GVS Hungary Kft

Buying + Selling of Precious Metals
Hattyú utca 14. / 8. em.
HU - 1015 Budapest, Hungary
Tel. +36 1 415 1159


     

GVS Austria e.U. / SOOS GmbH

Buying + Selling, Storage + Logistics
Handelskai 94, Staircase 4 / Floor 5
A - 1200 Vienna, Austria

Member of Berufsverband des
Deutschen MünzenfachhandelsAz Osztrák
Gazdasági Kamara tagjaGVS is one of Austria's
Most Famous Trading Companies


©  GVS Hungary Kft.


Member of
The Gold Standard Institute

GVS Hungary Kft.
Hattyúház
1015 Budapest, Hattyú utca 14., 8. szint
Telefon: 0036 1 415 1159


Bécsi iroda
Millennium-City
Handelskai 94, 4. lépcsőház / 5. emelet
1200 Bécs, Ausztria
Telefon: 0043 1 3305033


Salzburgi iroda
Eugendorf Center
Möbelstraße 12, 2. emelet
5301 Eugendorf
Telefon: 0043 622 527 447


Grazi iroda
Blue Chip Office Tower Seiersberg
Kärntner Straße 518, 5. emelet
8054 Seiersberg-Pirka
Telefon: 0043 316 23 33 23
Kosár € 0,00